คณะเศรษฐศาสตร์

อินเดียกับความเสี่ยงที่ต้องฝ่าฟัน

อินเดียกับความเสี่ยงที่ต้องฝ่าฟัน

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศ BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) ที่หลายฝ่ายตั้งความหวังว่าจะเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจอินเดียเริ่มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากการแผ่วลงของอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ ผนวกกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินรูปียังคงอ่อนค่าลง ส่วนหนึ่งจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความท้าทายสาคัญของทางการอินเดียในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทันการณ์ มิเช่นนั้นอาจส่งผลลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจอินเดียในระยะยาว...
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน