สุขภาพและความงาม

บทเรียนจากชุมชนรักษ์สุขภาวะ บ้านท่าสูงบน

บทเรียนจากชุมชนรักษ์สุขภาวะ บ้านท่าสูงบน

ผู้แต่ง: ชุมพลลาวัง
แผนงานสร้างเสริมสุ ขภาวะมุ สลิ มไทย(สสม.) โดยการสนั บสนุ นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ให้การสนับสนุนชุมชนบ้านท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุ มชนรั กษ์ สุขภาวะชุ มชนทีè 2 ของ สสม. ซึ่ งบทเรี ยนของชุ มชนแห่ งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอื่นๆ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความไม่สำเร็จของชุมชนนี้ ผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดได้ดีที่สุดคือ อาจารย์จินตนีย์ จินตรานันต์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ และคณะทำงานของอาจารย์ รายงานฉบับนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อผู้สนใจจะสามารถใช้ในการเรียนรู้หนทางสู่ความสำเร็จ และแก้ไขอุปสรรคในการพั ฒนาชุมชนอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้ น
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน