การท่องเที่ยว

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษานี้ ได้ใช้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลสถิติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมป่าไม้และเอกสารวิชาการเผยแพร่ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เป็นข้อมูลหลัก ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมนักวิชาการ และคณะทํางานที่กรุณาศึกษาวิจัย และจัดทําข้อมูลที่มีความสําคัญยิ่งเหล่านี้ บันทึกไว้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน