วรรณกรรม นวนิยาย

ก้าวน้อยๆ หันย้อนมองตัว

ก้าวน้อยๆ หันย้อนมองตัว

เราปราถนาความเข้าใจ 
ส่วนเขา คนอื่นก็เช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างเรียกร้อง เพราะขาดพร่องในตัวตนไฉนเลยเราจึงไม่ยอม
เป็นผู้สร้างความเข้าใจขึ้นก่อนเริ่มจากเข้าใจตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน