กฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ผู้แต่ง: จัสไฮไลท์
เอกสารฉบั บนี้ผู้ จั ดทำไ ด้นำตั วบทพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และคำพิพากษาที่น่าสนใจในส่วนของกฎหมายดังกล่าวมารวบรวมไว้ ด้วยกั นเพื่อเพิ่มความเข้ ใจในการอ่าน, จดจำและปรับใช้ตัวบทได้ดี ยิ่งขึน อีกทังเพื่อความสะดวกแก่การศึกษาสำหรับผู้ สนใจทุกระดับ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน