การศึกษา

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21

หนั งสื อชุดครู เพื่อศิ ษย์ “วิ ถี สร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อศิ ษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑” เล่มนี้ ได้ ประมวลกระบวนทั ศน์ ความคิ ด หลั กการ และวิ ธี การอันจำเป็นสำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ ไว้พร้อมมูล นี่เป็นทั้งสิ่งที่จะให้การเรี ยนรู้ กั บครู และเป็นเครื่องเชิดชู ให้ พลังใจกับครู ขอชื่นชมใความพยามทั้งมวลของคณะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ “ครูเพื่อศิษย์” ทุกคน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน