สุขภาพและความงาม

หนังสือการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ

หนังสือการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
หนังสือเล่มนี้เป็นการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) ได้ใช้กรอบแนวคิด Logic Model for Evaluation เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์รวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ จากรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน