การศึกษา

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

หนังสือเรียนวิชา CU 503 (จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู) เขียนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในวิชานี้ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ลักษณะครูที่ดี บทบาทและหน้าที่ของครู รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน