คณะเศรษฐศาสตร์

หมู่เกาะเซนกากุ (เตียวหยู) กรณีพิพาท ญี่ปุ่น-จีน และผลต่อกระทบต่อไทย

หมู่เกาะเซนกากุ (เตียวหยู) กรณีพิพาท ญี่ปุ่น-จีน และผลต่อกระทบต่อไทย

จีนและญี่ปุ่นถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเตียวหยูหรือหมู่เกาะเซนกากุตั้งแต่ สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ประเด็นที่ก่อให้เกิดกรณีพิพาทในปัจจุบัน คือ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศซื้อหมู่ เกาะดังกล่าวจากเอกชนชาวญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่จีนและก่อให้เกิดการประท้วงการกระทาของ รัฐบาลญี่ปุ่นในจีน ความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่นขยายวงกว้างจากระดับรัฐบาลลงไปจนถึงระดับประชาชน อาทิ การระงับ การเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างกัน แนวโน้มที่จะระงับการลงทุนและเคลื่อนย้ายแหล่งการผลิตออกจากกัน การประท้วงอย่างรุนแรงของจีนโดยเข้าทาลายทรัพย์สิน บริษัท และร้านค้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจีน และ การเพิ่มอุปสรรคในการตรวบสอบสินค้านาเข้าของจีนจากญี่ปุ่น เป็นต้น สร้างความกังวลต่อนานาประเทศ ต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากประเทศทั้งสองเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอย่ในสามอันดับแรกของโลก การระงับการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ ระหว่างจีนและญี่ปุ่น จะทาให้เงินทุน นักท่องเที่ยวจากจีนและญี่ปุ่น ที่มีแผนจะดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันเปลี่ยนแผนไปยังแหล่งเศรษฐกิจอื่นๆ ใกล้เคียงทดแทน อาทิ เอเชีย รวมถึงไทยด้วย ก่อให้เกิดผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในแง่ดังกล่าว
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน