สุขภาพและความงาม

สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานสะอาดปลอดภัย

สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานสะอาดปลอดภัย

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
การดำเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนาสถานที่ทำงานให้เป็น "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" ถูกดำนินการตัี้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยกรมใอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสถขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน