สุขภาพและความงาม

บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
หนังสือเล่มนี้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแลสุขภาพประชากรวัยรุ่นแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาการด้านการเรียนรู้ อารมณ์และสังคม จึงได้มอบนโยบายให้กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ร่วมมือกันบูรณาการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับต่าง ๆ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน