การศึกษา

กล้าคุยกับลูกหน้าเดี่ยว

กล้าคุยกับลูกหน้าเดี่ยว

วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการค้นหาเอกลักษณ์ ค้นหาที่ยืนของตนในสังคมพวกเขาต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตหลายเรื่องจะเลือกเรียนอะไร จะทำงานหาเลี้ยงชีพในอนาคตอย่างไร อยากทำอะไรกับชีวิต เป็นวัยของการทดลองและเรียนรู้สิ่งแปล่กใหม่ รวมถึงสิ่งที่อาจเป็นภัยกับชีวิตของเขาเอง เช่นการสูบบุหรี่ดื่มสุราใช้สารเสพติด และ การแสวงหาประสบการณ์ทางเพศ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน