การท่องเที่ยว

การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ

การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ

รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว “การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ” (Thailand Destination Image)
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน