การท่องเที่ยว

การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

เนื้อเรื่องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างจุดเชื่อมโยงให้นฟกท่องเที่ยวเข้าใจและเล็งเห็นถึงคุณค่าของที่มาในแหล่งท่องเที่ยวจนทำให้เกิดความรักและหวงแหนและในการช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน