ศาสนาและปรัชญา

พุทธวจน ฉบับภพภูมิ

พุทธวจน ฉบับภพภูมิ

หนังสือ "พุทธวจน ฉบับ ภพภูมิ" เล่มนี้ ได้รวบรวมเจตนาอันกุศลในการเผยเเผ่คำสอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ที่ท่านตรัสรู้ในหลายเเง่มุม เกี่ยวกับการเเล่นไป การท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏของสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลยืดยาวนาน เป็นสัจจะตามหลักพุทธวจน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเเละนำมาปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี เนื้อประกอบด้วย ภพ - ภพ เป็นอย่างไร - ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) - ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) ฯ สัตว์ - ความหมายของคำว่า "สัตว์" - เหตุใดมีการเกิด - ลักษณะของการเกิด ฯ นรก - เหตุให้ทุคติปรากฏ - โทษเเห่งศีลวิบัติของคนทุศีล - ทุคติของผู้ทุศีล ฯ สัตว์เดรัจฉาน - เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน - นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน - กำเนิดนาค 4 จำพวก ฯลฯ อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดนาป่าพง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน