สุขภาพและความงาม

คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น

คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
การจัดทำ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดบริการและดำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services ใช้ตัวย่อว่าYFHS) เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คู่มือฯ ยังจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน