สุขภาพและความงาม

มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น

มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเองโดยตรง และส่งผลกระทบต่อบุตรด้วย ทั้งนี้ยังมีผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว การศึกษา ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัยได้เร่งรัดการดำเนินการแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคตามกลุ่มวัยรุ่น
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน