คณะเศรษฐศาสตร์

ประมวลคำในพระบรมราโชวาท

ประมวลคำในพระบรมราโชวาท

ประมวลคำในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๙ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน