เทคนิควิทยาศาสตร์

ILPI 2557 Adviser (Industrial Logistics Performance Index)

ILPI 2557 Adviser (Industrial Logistics Performance Index)

2558 ILPI คู่มือที่ปรึกษา ในการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เข้าสู้เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ พ.ศ. ปี 2558 ปี 2558 โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ โครงการจะเน้นในการส่งเสริมการประเมินค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในงานด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index; ILPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรในงานภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถรู้แนวคิดและหลักวิธีการประเมินตัวเอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยนำเอาทั้ง 9 กิจกรรม ภายในองค์กร มาประเมินใน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และประเมินองค์กรได้ในระดับเมทริกซ์
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน