เทคนิควิทยาศาสตร์

Java Network Programming (การเขียนโปรแกรมโครงข่ายด้วยภาษาจาวา)

Java Network Programming (การเขียนโปรแกรมโครงข่ายด้วยภาษาจาวา)

หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นนำเสนอการเขียนโปรแกรมด้วยจาวาขั้นสูง ด้วยการเขียนโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเกือบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งที่เป็นแอพพลิเคชันเบส และเว็บแอพพลิเคชันเบส เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 แนวคิดการเขียนโปรแกรมผ่านระบบเครือข่าย -เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -โมเดลสถาปัตยกรรมเครือข่าย -ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ บทที่ 2 ซ็อกเก็ต -ความหมายและความสำคัญ -การจัดการอินเทอร์เน็ตแอดเดรส -การจัดการข้อมูลผ่านยูอาร์แอล -การเขียนโปรแกรมผ่านซ็อกเก็ตด้วยทีซีพี บทที่ 3 เทรดและคอนเคอร์เรนซ์เซิร์ฟเวอร์ -โพรเซส -เทรด -การใช้งานเทรดด้วยภาษาจาวา -คอนเคอร์เรนซ์เซิร์ฟเวอร์ด้วยมัลติเทรด บทที่ 4 การใช้งานมิดเดิลแวร์ด้วยจาวาวคอร์บา -มิดเดิลแวร์ -ออบเจกต์โอเรียลเตตมิดเดิลแวร์ -คอร์บา -การเขียนโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายด้วยจา วาคอร์บา บทที่ 5 จาวาอาร์เอ็มไอ -ความหมายและหลักการของจาวาอาร์เอ็มไอ -หลักการทำงานของอาร์เอ็มไอ -การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยจาวาอาร์เอ็มไอ บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยเจดีบี ซี -การเขียนติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวา -ระบบจัดการฐานข้อมูล -มายเอสคิวแอลแอลแอดมินิสเตรเตอร์ -การดาวน์โหลดเจดีบีซีไดรเวอร์และการติดตั้ง ไดรเวอร์ -การเขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล บทที่ 7 จาวาเซิร์ฟเล็ต -สถาปัตยกรรมและรูปแบบทั่วไปของเซิร์ฟเล็ต -กลาสฟิซเว็บเซิร์ฟเวอร์ -โปรแกรมเน็ตบีน -การใช้งานเซิร์ฟเล็ตด้วยโปรแกรมเน็ตบีน -การใช้งานฐานข้อมูลด้วยจาวาเซิร์ฟเล็ต บทที่ 8 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน