การศึกษา

แด่ศิษย์...สถาบันอาศรมศิลป์

แด่ศิษย์...สถาบันอาศรมศิลป์

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความปราถนาดี ของคณาจารย์แด่ลูกศิษย์สถาบันอาศรมศิลป์ที่เข้ารับ ปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคุณภาพภายใต้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมเข้าไว้ด้วยกันควบคู่ไปกับการปฎิบัติเจริญสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพกาย-ใจ ของผู้เรียนให้สามารถเข้าสู่การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง(DeepLearning)ผ่านการลงมือปฏิบัติบนฐานการงานจริง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน