การศึกษา

การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิต

การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิต

เป็นที่ยอมรั บกั นในทุกวงการที่เกี่ยวข้องกั บการศึ กษา ว่าการพั ฒนาเด็กและเยาวชน จำเป็นจะต้องมีมิติการพัฒนาทักษะความสามารถในการดำเนินชีวิตซึ่งไม่มี การเรียนการสอนในรายวิ ชาเฉพาะทักษะความสามารถเหล่านี้อยู่ภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกั นตามยุคสมั ยแต่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน