ศาสนาและปรัชญา

พาจิตกลับบ้าน

พาจิตกลับบ้าน

สมัยเมื่อ พระพุทธเจ้า ท่านยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงเน้นสอน และแสดงโทษของการยึดมั่นอยู่ในอุปาทาน “ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์”พระองค์ทรงแสดงธรรม เพื่อการ ตรัสรู้เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือพระองค์จะทรงหยิบยกและแสดงธรรมในเรื่อง “อริยสัจ ๔” เป็นส่วนมาก และในการแสดงธรรม “อริยสัจ ๔” แต่ละครั้งนั้นจะมีทั้งอุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุสงฆ์ และพระภิกษุณีได้ ดวงตาเห็นธรรม เป็นจำนวนมาก
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน