กฎหมาย

จุลนิติปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จุลนิติปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผู้แต่ง: วุฒิสภา
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 นี้ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอนำสารอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 จากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง และเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความรักและความปรารถนาดีมายังท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนท่านผู้อ่านทุกท่านในวาระโอกาสนี้ด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน