กฎหมาย

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 9 กันยายน 2557

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 9 กันยายน 2557

ผู้แต่ง: วุฒิสภา
สารวุฒิสภา เป็นวารสารรายเดือน นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา โดยส่งเสริมแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน