การศึกษา

ตัวอย่าง เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานงบประมาณและการเงิน

ตัวอย่าง เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานงบประมาณและการเงิน

การจั ดท างบประมาณในแบบปั จจุ บั นได้ เริ่มมี ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอั งกฤษ ประมาณคริ สต์ ศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ซึ่งเป็ นสมัยที่สภาผู้ แทนราษฎรได้ ประสบความส าเร็จในการสงวนอำนาจที่จะอนุมั ติ ราย ได้ แ ละ รายจ่าย ของรัฐบาล ซึ่งจ ะเห็ นได้ ว่าการจัด ทำางบประมาณ ในแบบ ปัจจุบั น มีความสัมพันธ์ กับวิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้ มี การนำแบบอย่างมาจัดนำงบประมาณขึ้นในหลายประเทศ สำหรั บประเทศไทยการจั ดทำางบประมาณนั้น รัฐบาลได้ เริ่มทำขึ้นก่อนและต่อมาได้ ขยายขอบเขตไปถึงองค์ การบริ หารส่วนท้ องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรั ฐบาลและเอกชน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน