การศึกษา

ตัวอย่าง เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ตัวอย่าง เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

การบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษา เป็ นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้ สถานศึกษาสามารถปฏิ บัติงานเพื่อตอบสนองภารกิ จของสถานศึกษา เพื่อดำเนิ นการด้านการบริหารงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตัว อิ สระภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนา มี ความรู้ ความสามารถ มี ขวัญกำลังใจ ได้ รับการยกย่องเชิ ดชู เกียรติ มี ความมันคงและก้ วหน้าในวิชาชี พ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เรี ยนเป็ นสำคัญ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน