การศึกษา

วิจัยโครงการภาษาและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงภาคตะวันตก

วิจัยโครงการภาษาและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงภาคตะวันตก

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์เอกสารการวิจัยโครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงภาคตะวันตก ซึ่งสำนักนวัตกรรมทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริ,วัฒนธรรม ได้อุดหนุทุนการวิจัยให้กับนายทิวา คงนานดี เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง ผ่านการเรียนการสอนทางด้านภาษาและการร้องรำตามวัฒนธรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้แก่เยาวชน ชาวกะเหรี่ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมของตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน