การศึกษา

วัดเพื่อพัฒเยาวชนและครอบครัว

วัดเพื่อพัฒเยาวชนและครอบครัว

หนังสือ “วัดเพื่อพัฒนาเยาวชนและครอบครัว” จึงถือเป็นการรวบรวมความรุ้ ประสบการณ์ การทำงานพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ของพระสงฆ์ เหตุ ผลที่ทำให้ วัดกลับมามี ส่วนในการพัฒนาสังคมอีกครั้ง หลังจากที่ถูกมองว่าป็นเพียงพิธีกรรมหรือสถานที่สำหรั บผู้สู งวัยเสียส่วนใหญ่ โดยกำลังสำคัญคื อพระสงฆ์นักพัฒนา ที่สร้างพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาชีวิต
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน