ศาสนาและปรัชญา

มรดกของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มรดกของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะทำให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีมรดกตกทอดมาให้ได้ชื่นชมและเป็นสมบัติอันล้ำค่า ดูมรดกบางชิ้นผ่านภาพในหนังสือเล่มนี้ เกิดความรู้สึกถึงความสวยงามทางศิลปะและความลึกซึ้งถึงความหมายต่างๆ ที่ยังคงเหลือมาให้เราคนรุ่นหลังได้ชื่นชม อาทิเช่น รูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย ใบเสมาภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์และเสด็จโปรดพระนางยโสธรา เป็นต้น
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน