ศาสนาและปรัชญา

แผนปฏิรูปประเทศพิมพ์เขียวฉบับพระศรีอารย์

แผนปฏิรูปประเทศพิมพ์เขียวฉบับพระศรีอารย์

“หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรม (สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔)” ของสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ ๕ สำนัก คือ สำนักพุทโธ สำนักอานาปานสติ สำนักยุบพอง สำนักรูปนาม และสำนักสัมมาอรหัง ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักปฏิบัติธรรมทั้ง ๕ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ตามแบบที่สำนักใหญ่ ๕ สำนัก ต่างเลือกถือธรรมเป็นอารมณ์สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามจริตอัธยาศัยของตน เป็นแนวทางปฏิบัติภาวนาและสอนศิษยานุศิษย์สืบต่อๆ กันมานั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่ามีคุณประโยชน์แก่การศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง และประการสำคัญที่สุด คือให้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติได้มีโอกาสเลือกวิธีปฏิบัติ (สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน) ตามจริตอัธยาศัยของตน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน