ศาสนาและปรัชญา

บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล ฉบับตามรอบบาทพระศาสดา

บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล ฉบับตามรอบบาทพระศาสดา

การตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย เนปาล คือการตามเส้น ทางที่พระพุทธองค์เคยเสด็จประทับมาก่อน ได้มากราบไหว้เจดีย์ 4 ประเภทครบถ้วน มีบริโภคเจดีย์ เป็นต้นการทำวัตรสวดมนต์เป็นการทบทวนคำสั่งสอน ผู้ที่ปฏิบัติย่อม ได้รับความ สุขกาย สบายใจ ขอให้ผู้ที่จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน และพุทธสถาน ได้พบธรรมะ ตลอดจนเข้าถึงพระนิพพาน ทั้งปัจจุบันและอนาคต เทอญ.
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน