ศาสนาและปรัชญา

พุทธประวัติตามรอยบาทพระศาสดาณแดนพุทธภูมิ

พุทธประวัติตามรอยบาทพระศาสดาณแดนพุทธภูมิ

ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นหนังสืออ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ลักษณะเด่นคือจัดทำเป็นหนังสือภาพการ์ตูน กระตุ้นให้เด็กสนใจอยากอ่าน และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาสาระที่สั้นกระชับ ครอบคลุมสาระสำคัญ อันมีส่วนเสริมให้เด็กและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเข้าใจความเป็นมาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน