กวีนิพนธ์

บทกวีคีตาญชลี

บทกวีคีตาญชลี

นี้คือรวมบทกวีชิ้นเอกของรพิณฐนาถ ฐากุร กวีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในช่วงคริสตศตวรรษที่ ๒๐ของอินเดีย เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนันต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ผู้ปลุกจิตวิญญาณชาวอินเดียด้วยความคิดอันเฉียบแหลมของเขา ตัวเขาเองนั้นมักถูกระลึกถึงคู่กับค าว่า “คีตาญชลี ” เสมอ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน