ศาสนาและปรัชญา

หนังสือสวดมนต์แปลวัดเนินสี่

หนังสือสวดมนต์แปลวัดเนินสี่

หลั งจากที่ พระบรมศาสดาสั มมาสั มพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศพระศาสนาแสดงพระสั ทธรรมโปรดเวไนยสั ตว์ เพื่อให้เหล่าสรรพสั ตว์ทั้งหลาย ได้รุแจ้งถึงธรรมอั นเป็นที่พึ่งอันประเสริ ฐแห่งชีวิ ตอย่างแท้จริงนั้นบัดนี้กาลเวลาได้ล่วงเลยมาร่วม ๒๖๐๐ ปีแล้ว ความจริงความดีแลความงามแห่งพระพุทธศาสนายั งคงปรากฏแก่ชาวโลกอยู่ในรูปแบบของธรรมเจดี ย์ คือ พระไตรปิฎก คั มภี ร์ในพระพุทธศาสนาและบทสวดมนต์ต่าง ๆ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน