คณะเศรษฐศาสตร์

หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน

หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน

หนังสือรวมบทความเล่มนี้ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอถึงเทคนิคและวิธีการในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าและความพึงพอใจของพนักงาน โดยผู้เขียนทุกท่านเป็นมหาบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการเรียนรู้แนวคิดเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจากวิชาการจัดการเพื่อผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าให้กิจการ ซึ่งเป็น วิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน