การศึกษา

คู่มือเตรียมสอบศึกษาณิเทศก์

คู่มือเตรียมสอบศึกษาณิเทศก์

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
สําหรับเอกสารที่ท่านกําลังอ่านนี้ เป็น คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์มีเนื้อหาแยกเป็น 4 ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1 งานของเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนที่ 2 งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ส่วนที่ 3 สรุประเบียบ กฎหมายและส่วนที่ 4 ความรอบรู้ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสรุปย้อ อ่านเข้าใจง่ายและครอบคลุมหลักสูตรสอบฯอนึ่งท่านยังสามารถศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด และฝึกทําแบบทดสอบได้จากแผ่นซีดีที ให้มากับหนังสือนี้
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน