การศึกษา

คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด

คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด

คู่มือฉบับนี้รวบรวมผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสำารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 และการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตลอดปี พ.ศ.2552 และ 2553 และวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจที่ได้ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิระดับจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน