เทคโนโลยีสารสนเทศ

SSO Digital Design: พลิกโฉมใหม่ประกันสังคมไทย

SSO Digital Design: พลิกโฉมใหม่ประกันสังคมไทย

เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ และขับเคลื่อนภายใต้พลวัตรประกันสังคม (Dynamic Social Security) ให้ขยายการคุ้มครองประกันสังคมสู่ประชาชนคนทำงานอย่างกว้างขวางเป็นประกันสังคมถ้วนหน้าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานสำคัญของการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงประกันสังคมใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้าเสริมสร้ งความปรองดองจุดประกายแห่งการก้าวไปสู่ประกันสังคมถ้วนหน้าผนวกกับการพลิกโฉมภายใต้ “SSO Digital Design” สู่โฉมใหม่ประกันสังคมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน