กวีนิพนธ์

โคลงคีตาญชลี

โคลงคีตาญชลี

นี้คือรวมบทกวีชิ้นเอกของรพิณฐนาถ ฐากุร กวีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในช่วงคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ของอินเดีย ท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ผู้ปลุกจิตวิญญาณชาวอินเ ดียด้วยความคิดอันเฉียบแหลมของท่าน ตัวท่านเองนั้นมักถูกนึกถึงคู่กับค าว่า “คีตาญชลี ” เสมอ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน