สุขภาพและความงาม

อนามัยใกล้ตัว

อนามัยใกล้ตัว

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเอาใจใส่ดูแล ส่งเสริมและปกป้องปัจจัยพื้นฐาน และปัจตจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ "อนามัยใกล้ตัว" ได้บอกเล่าถึงการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ซึ่งปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกกลุ่มวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสการบริโภค ความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อม เช่น การบริการทางการแพทย์การปนเปื้อนในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน สิ่งเหล่านี้ ส่งผลต่อสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน