การศึกษา

เอกสารการพัฒนาบุคลากรสายงานบุคคล

เอกสารการพัฒนาบุคลากรสายงานบุคคล

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
เป็นเอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา(ติวสอบบุคลากรทางการศึกษา) ในตำแหน่งสายงานด้านบริหารงานบุคคล เช่น นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เพื่อใช้ศึกษาเตรียมสอบแข่งขัน คัดเลือก สอบคัดเลือกเลื่อนระดับในหน่วยงานทางการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด หรือ ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาว่าด้วยระบบการบริหารงานบุคคล ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเน้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กฎหมายในการบริหารงานบุคคลและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบทดสอบประกอบพร้อมเฉลยในท้ายเล่มด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน