คณะเศรษฐศาสตร์

Thailand Economic Situation Jan 2012

Thailand Economic Situation Jan 2012

เศรษฐกิจไทยในเดือนธั นวาคม2554 เริ่ มมี สั ญญาณการฟื้นตัวจากวิกฤตอุ ทกภัย สะท้อนจากดั ชนี ชี้ วั ดการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ กลั บมาขยายตั วได้ อี กครั้ งหลังจากที่ หดตัวในช่วง2 เดือนก่อนหน้ า ในขณะที่ การส่งออกเริ่ มฟื้นตัวเช่นกัน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน