วรรณกรรม นวนิยาย

หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท

หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท

เวลานี้ คนไทยจํานวนไม่น้อยกําลังใช้ ชีวิตตามอย่างโลกตะวันตกโดยหลงลืมความเป็นตะวันออกไปจนแทบหมดสิ้นเหมือนอย่างที่ หลวงปู่ขาว เคยเทศน์ไว้ว่า คนไทยเป็นคนติดซาก หมายถึงยึดติดกับวัตถุจนละเลยเรื่ องของจิตใจ อันละเอียดอ่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน โดยเฉพาะทรงมีความเป็ นไทยอย่างที่ สุด ดูได้ จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ ทั้ งเรียบง่ายพอดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่ คื อลั กษณะของคนตะวั นออก ที่ หาได้ยากแล้วในปัจจุบันถึงเวลาที่ คนไทย จะต้องหั นมาตามรอยพระยุคลบาทโดยยึดเอาหลั กธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงให้เห็น มาใช้เป็นหลักปฏิบัติ หรื อเป็นหลักทําทั้งนี้ เพื่อความดีงามอันจะบั งเกิดขึ้นในชีวิตที่ เหลืออยู่นี้
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน