คณะเศรษฐศาสตร์

อวสานของมาตรฐานทองคำ

อวสานของมาตรฐานทองคำ

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ประกอบกั บเศรษฐกิ จโลกที่ยั งคงผั นผวน ทำให้ การคาดการณ์ รำคำทอง ค เป็นไปได้ ยาก นักลงทุนจึงควรตระหนั กเสมอว่าการลงทุ นในทองคำในปั จจุ บั นมี ความเสี่ยงเสมื อนสิ นทรั พย์ เสี่ยงอื่นๆ และจำเป็นต้องนำปัจจัยเสี่ยงของราคาทองคำมาเป็นปัจจัยในการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน