การศึกษา

รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศ

รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศ

ผู้แต่ง: บ้านสอบครู
“รวมแนวข้อสอบผู้บริหารฯและศึกษานิเทศก์” จึงเป็นเอกสารอีกเล่มหนึ่ งที่ ได้จัดทําขึ้นเหมาะสําหรับผู้สนใจ ใช้เตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยแนวข้อสอบเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร การบริหารสถานศึกษา การบริหารสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา การนิเทศและหลักการศึกษา ความรอบรู้ทั่ วไป และกฎหมายการศึกษาและปฏิบัติ ราชการ ซึ่งบางส่วนเป็นข้อสอบที่จั ดทําขึ้นใหม่บางส่วนปรับปรุงแก่ไขจากเดิม และบางส่วนเป็นข้อสอบเก่า (ซึ่งคัดลอกจากข้อสอบต้นฉบับที่ เคยออก) เพื่อนํามาให้ดู เป็นตัวอย่างลักษณะการออกข้อสอบของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้ นผู้เตรียมตัวสอบ ควรใช้ ดุลยพินิจ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน