คณะเศรษฐศาสตร์

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หมายถึง การดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวันและการปฏิบัติภารกิจ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน