ศาสนาและปรัชญา

วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ที่กำหนดให้ศึกษา ประวัติ ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา อนุฎีกา โยชนา และปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย ซึ่งมีรายละเอียดที่คณะผู้เขียนได้นำเสนอไว้แล้วในบทต่างๆ
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน