เทคโนโลยีสารสนเทศ

Visual Basic 2010 (ทดลองอ่าน)

Visual Basic 2010 (ทดลองอ่าน)

เนื้อหาภายในประกอบด้วยพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก เวอร์ชัน 2010 (Visual Basic 2010) ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยี .Net Framework 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ โดยผู้อ่านจะสามารถเข้าใจหลักในการเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบ และเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิดการแก้ปัญหา การออกแบบแนวทางการพัฒนาโปรแกรม และการเขียนโค้ดตามลำดับซึ่งจะมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอย่างเป็นขั้นตอน และผสมผสานการใช้งานคอนโทรลเบื้องต้นถึงขั้นสูง ร่วมกับการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานทางด้านธุรกิจ และสารสนเทศได้
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน