อาหารและเครื่องดื่ม

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ขนมหวาน อาหารคาว

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ขนมหวาน อาหารคาว

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาที่มีความรู้ ความสามารถด้านปรุงอาหารคาว อาหารหวาน ทุกท่านล้วนมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนทั้งสิ้น

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน